Komplexné legislatívne poradenstvo v odpadovom hospodárstve s ohľadom na implementované interné smernice environmentálne ciele

Spoločnosť KOSIT WEST vám rada poradí v nasledovných oblastiach:

  • vedenie zákonnej evidencie odpadov – vypracovanie EVIDENČNÝCH LISTOV ODPADOV
  • vypracovanie ročného Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
  • vypracovanie žiadostí o vydanie potrebných povolení a oprávnení v zmysle zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov (vrátane zmien povolení a predĺženia ich platnosti)
  • vypracovanie a aktualizácia Havarijných plánov, Identifikačných listov odpadov – tzv. ILNO a Prevádzkových poriadkov
  • kontrola správnosti vystavenia Sprievodných listov nebezpečných odpadov pri vývozoch nebezpečných odpadov
  • legislatívne poradenstvo, audity, komunikácia s orgánmi štátnej správy, zaraďovanie odpadov vzniknutých u pôvodcu/držiteľa odpadov
  • kooperácia a poradenstvo pri kontrolách zo strany orgánov štátnej správy

Máte záujem o naše služby? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám rýchlo a efektívne pomôžeme.