Legislatíva, povolenia, rozhodnutia

KOSIT WEST je spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb v oblasti odpadového hospodárstva, ktorej hlavným predmetom podnikania je nakladanie s ostatným a nebezpečným odpadom. Na túto činnosť, ktorá sa vykonáva na jednotlivých prevádzkach má vydané nevyhnutné rozhodnutia/povolenia, certifikáty a to v zmysle zákona.

Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Prepravný poriadok cestnej nákladnej dopravy

Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane prepravy – okres Nitra

Súhlas na odovzdávanie odpadov do domácnosti

Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov v rámci SR

Zariadenie na zber odpadov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov