Legislatíva, povolenia, rozhodnutia

KOSIT WEST je spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním služieb v oblasti odpadového hospodárstva, ktorej hlavným predmetom podnikania je nakladanie s ostatným a nebezpečným odpadom. Na túto činnosť, ktorá sa vykonáva na jednotlivých prevádzkach má vydané nevyhnutné rozhodnutia/povolenia, certifikáty a to v zmysle zákona.
  
Prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov


 
Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, vrátane prepravy – okres Nitra

 
Súhlas na odovzdávanie odpadov do domácnosti

 
Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov v rámci SR

 
Zariadenie na zber odpadov

 
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov